Opšti uslovi poslovanja

Poštovani klijenti,

Na ovoj stranici možete se upoznati sa opštim uslovima poslovanja koji se primenjuju na odnose između korisnika finansijskih, platnih i ostalih usluga i Banke, koji uključuju i informacije i podatke o vrstama i visini naknada, troškova i kamatnih stopa, kao i pojedinačne opšte uslove pružanja platnih usluga i druge podatke od značaja za informisanje o uslovima za obavljanje poslovanja između korisnika i Banke.

Vaša Banka,
Komercijalna banka AD Beograd